Vi värnar om dina personuppgifter.
Integritetspolicy
Om du har några frågor eller funderingar om vår policy eller vår praxis när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@travelshop.se

Tack för att du har valt att vara en del av vår gemenskap på Travelshop i Europa AB, som bedriver verksamhet under namnet Travelshop ("Travelshop", "vi", "oss" eller "vår"). Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår policy eller vår praxis när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@travelshop.se.

När du besöker vår webbplats https://travelshop.se och använder våra tjänster litar du på oss när det gäller dina personuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar. I denna integritetspolicy beskriver vi vår integritetspolicy. Vi försöker förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte samtycker till, vänligen avbryt användningen av våra webbplatser och våra tjänster.

Den här sekretesspolicyn gäller all information som samlas in via vår webbplats (t.ex. https://travelshop.se) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (i den här sekretesspolicyn kallar vi dem tillsammans för "tjänsterna").

Läs den här sekretesspolicyn noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela dina personuppgifter med oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

5. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS?

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

10. DATAINTRÅNG

11. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT UNDVIKA SPÅRNING

12. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

-

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss, t.ex. namn, adress, kontaktinformation, lösenord och säkerhetsuppgifter samt betalningsinformation.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på tjänsterna och uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Legitimation. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontouppdrag.

Betalningsuppgifter. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, t.ex. ditt betalningsinstrumentnummer (t.ex. ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av Stripe. Du kan hitta deras länk(er) till sekretesspolicy här: www.stripe.com/en-se/.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information - såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla enhets- och användningsinformation, t.ex. din IP-adress, webbläsar- och enhetskaraktäristika, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Information som samlats in från andra källor

Kort sagt: Vi kan samla in begränsade uppgifter från offentliga databaser, marknadsföringspartners och andra externa källor.

Vi kan få information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners och andra tredje parter. Exempel på information som vi får från andra källor är information om profiler i sociala medier, marknadsföringskontakter samt sökresultat och länkar, inklusive betalda listor (t.ex. sponsrade länkar). Vi kommer att informera dig om informationskällan och vilken typ av information vi har samlat in om dig inom en rimlig tidsperiod efter att vi har erhållit personuppgifterna, dock senast inom en månad.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar din information för ändamål som grundar sig på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med hänvisning till våra legitima affärsintressen, för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi åberopar bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder den information som vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningen.

 Om du väljer att koppla ditt konto hos oss till ett konto hos en tredje part *(t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto), använder vi den information som du har tillåtit oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av kontot och inloggningsprocessen för att fullgöra avtalet.

 • För att skicka administrativ information till dig.

Vi kan använda din personliga information för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.

 • Utför och hantera dina beställningar.

 Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via tjänsterna.

 • För att publicera vittnesmål.

 Vi lägger upp vittnesmål på våra tjänster som kan innehålla personuppgifter. Innan vi publicerar ett vittnesmål kommer vi att få ditt samtycke till att använda ditt namn och ditt vittnesmål. Om du vill uppdatera eller radera ditt vittnesmål kan du kontakta oss på info@travelshop.se och se till att ange ditt namn, platsen för vittnesmålet och dina kontaktuppgifter.

 • Begär feedback.

 Vi kan använda din information för att be om feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.

 • För att skydda våra tjänster.

 Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster säkra och skyddade (t.ex. för att övervaka och förebygga bedrägerier).

 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare.

 Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med användarens samtycke.

 • För att upprätthålla våra villkor och policyer för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsförhållanden.

 • För att svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada.

Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva granska de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

 • Hantera användarkonton

. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i skick.

 • För att leverera tjänster till användaren.

 Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

 • För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna.

  Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med användningen av våra tjänster.

 • För andra affärsändamål.

 Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte förknippas med enskilda slutanvändare och inte innehåller personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla tjänster till dig, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser. Vi kan behandla eller dela uppgifter baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke:

 Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss ett specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter i ett visst syfte.

 • Legitima intressen:

 Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

 • Fullgörande av ett avtal:

Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.

 • Rättsliga skyldigheter:

 Vi kan komma att lämna ut din information om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, myndighetsförfrågningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättslig process, t.ex. som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

 • Viktiga intressen:

 Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder i samband med potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet och olaglig verksamhet, eller som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår(a) webbplats(er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och andra spårningstekniker för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är av intresse för dig.

Anslutna företag. Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.

Affärspartner. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

5. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS?

Kort sagt: Ja, vi använder Google Maps för att kunna erbjuda bättre service.

Den här webbplatsen, mobilapplikationen eller Facebook-applikationen använder Google Maps API:er. Du kan hitta användarvillkoren för Google Maps API:er här. För att bättre förstå Googles sekretesspolicy hänvisar vi till den här länken.

Genom att använda vår implementering av Maps API godkänner du Googles användarvillkor. Du samtycker till att vi får ta del av eller lagra din plats i en cache. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i denna policy kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än 1 år efter det att användarens konto har avslutats .

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100 % säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@travelshop.se.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet: I vissa regioner, till exempel i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, ii) att begära rättelse eller radering, iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och iv) i tillämpliga fall, att överföra uppgifter. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran kan du använda de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto kan du göra följande:

■ Logga in i dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

■ Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges.

När du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock behållas i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller uppfylla rättsliga krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Om du vill välja bort intressebaserad reklam från annonsörer på våra tjänster kan du besöka http://www.aboutads.info/choices/.

Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss på nedanstående adress. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - vi kommer dock fortfarande att behöva skicka dig tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto. Om du vill avregistrera dig på annat sätt kan du:

■ Notera dina preferenser när du registrerar ett konto på webbplatsen.

■ Få tillgång till dina kontoinställningar och uppdatera inställningar.

■ Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges.

10. DATABROTT En integritetskränkning inträffar när obehörig åtkomst till eller insamling, användning, utlämnande eller bortskaffande av personlig information sker. Du kommer att underrättas om dataintrång när Travelshop i Europa AB anser att du sannolikt riskerar att utsättas för allvarlig skada. Till exempel kan ett dataintrång sannolikt leda till allvarlig ekonomisk skada eller skada på ditt psykiska eller fysiska välbefinnande. Om Travelshop i Europa AB får kännedom om en säkerhetsöverträdelse som har resulterat eller kan resultera i obehörig åtkomst, användning eller utlämnande av personuppgifter kommer Travelshop i Europa AB omedelbart att utreda ärendet och meddela den tillämpliga tillsynsmyndigheten senast 72 timmar efter att ha fått kännedom om det, såvida inte personuppgiftsöverträdelsen sannolikt inte kommer att resultera i en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

11. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT UNDVIKA SPÅRNING.

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer innehåller en funktion eller inställning för att inte spåra (DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. Ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler har färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

12. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året kostnadsfritt begära och få information från oss om vilka kategorier av personuppgifter (om det finns några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring samt namn och adresser på alla tredje parter som vi delat personuppgifter med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran kan du skicka in din begäran skriftligen till oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på tjänsterna har du rätt att begära att oönskade uppgifter som du publicerar på tjänsterna tas bort. För att begära att sådana uppgifter tas bort, kontakta oss via kontaktinformationen nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto samt ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt och hållet eller heltäckande från våra system.

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy när det behövs för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum "Reviderad" och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kan vi meddela dig antingen genom att på ett tydligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@travelshop.se eller per post till: Travelshop i Europa AB Centralplan 10, 211 20 Malmö Skåne, Sverige

Kontakta oss om du behöver ha hjälp med denna integritetspolicy.

Ingvar-2-1-scaled-p6draismgv3mrkigoabyulb7460sa70ckngkljciig